Regulamin Horyzont CAMP

§ 1 PRZEPISY OGÓLNE
1.  Zasady Regulaminu mają na celu ochronę praw wszystkich gości (dalej: gości) kempingu.
2.  Niniejsze zasady określają obowiązki gości dotyczące ich zachowania się podczas pobytu na kempingu oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń technicznych i sprzętu.

§ PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI

1. Doba pobytowa na kempingu trwa od godz.15:00 do godz.12:00 dnia następnego.

Do godz. 15:00 w dniu przyjazdu oraz po godz. 12:00 w dniu wyjazdu doliczamy połowę doby.

Doba pobytu w wynajmowanych przyczepach kempingowych oraz Domkach Morskich na polu kempingowym rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.

Opłata za dodatkową osobę w wynajmowanych przyczepach wynosi 20 zł/doba a w domku
50 zł/doba.

2.Niezwłocznie po przybyciu na kemping, gość jest zobowiązany do zameldowania się w recepcji.

3. Do korzystania z pola kempingowego uprawnione są osoby zameldowane w recepcji kempingu
i posiadające kartę pobytu po uprzednim dokonaniu formalności meldunkowych oraz uregulowaniu należności za cały okres pobytu z góry, opłacając jednocześnie opłatę klimatyczną, według cennika. Za uiszczoną opłatę otrzymujemy dowód wpłaty – kartę pobytu, który należy zachować do dnia wyjazdu.

4. Wchodzenie na teren kempingu osób odwiedzających naszych gości zależy wyłącznie od decyzji personelu recepcji. Odwiedzanie gości na terenie obiektu jest możliwe od godz. 10 do godz.22.00

5. Po upływie doby pobytowej korzystający z pola kempingowego mają obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużyć pobyt i uiścić dodatkową opłatę.

6. Z przyczyn niezależnych od kierownictwa pola (wichury, deszcze, zmiany pogodowe, wcześniejszy wyjazd) opłat wcześniej pobranych nie zwracamy.

7. Kemping może odmówić przyjęcia turystów , którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin campingu wyrządzając szkodę w mieniu campingu, turystów lub szkodę na osobie turysty, pracownika campingu lub innych osób przebywających na kempingu albo też w inny sposób zakłócili spokojny pobyt turystów lub funkcjonowania obiektu. Również turystom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, – którzy zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. Turyści zakłócający spokój, lub korzystający z kempingu w sposób niezgodny z regulaminem mogą być usunięci z campingu bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

8. Ilość rezerwacji miejsc nienumerowanych pod namiot jest ograniczona i nie możemy zagwarantować konkretnego miejsca. W przypadku odmowy wskazanego przez obsługę techniczną miejsca na rozbicie własnego namiotu wcześniej pobrany zadatek zwracamy.

§ 3 KORZYSTANIE Z KEMPINGU

1. Miejsce ustawienia sprzętu kempingowego, namiotów, pojazdu gościa wyznacza personel kempingu.
2.  Pobyt jest dozwolony wyłącznie w ramach przestrzeni do tego wyznaczonej (oznakowane stanowiska kempingowe).
3.  Zabrania się zmiany stanowiska kempingowego przez gościa bez uprzedniego pozwolenia wydanego przez personel recepcji.
4.  Przed opuszczeniem kempingu gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.

5. Osoby poruszające się po terenie campingu pojazdami są zobowiązane zachować szczególną ostrożność i zredukować prędkość do 5 km/h.

§4 KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I SPRZĘTU

1.  Goście mogą korzystać z urządzeń elektrycznych i komunalnych oraz ze sprzętu. Urządzeń i sprzętu można używać jedynie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.
2.  Zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych (kuchenka, lodówka, klimatyzacja itp.), które nie są standardowo przeznaczone do biwakowania. Zabrania się używania urządzeń grzejących, farelek.
3.  Mycie naczyń i pranie odzieży może odbywać się jedynie w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach.
4.  Na terenie kempingu zabronione jest mycie samochodu, zmiana oleju w pojeździe itp.
5.  Umywalki, koryta, prysznice, pisuary i WC muszą być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu; goście muszą być świadomi, że są to urządzenia sanitarne, które wspólnie użytkują wszyscy goście kempingu.
6.  Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje wyłącznie uprawniony do tego personel kempingu. 

§5 PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBRAŻENIA ODNIESIONE NA TERENIA CAMPINGU

1.  Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie kempingu.
2.  Dyrekcja kempingu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością gościa, jak również nie odpowiada za wypadki lub obrażenia nastałe z winy gości. 

§6 OCHRONA ŚRODOWISKA

1.  Do wyrzucania śmieci służą kosze rozstawione na terenie kempingu.
2.  Zabrania się wyrzucania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami.
3.  Goście są zobowiązani do utrzymywania miejsca, na którym przebywają, w porządku i czystości.
4.  Goście są zobowiązani do ochrony wszelkich roślin znajdujących się na terenie kempingu.
5.  Zabrania się łamania gałęzi oraz niszczenia (wbijanie gwoździ) i ścinania drzew. 

§7 PORZĄDEK I SPOKÓJ
1.  Goście są zobowiązani do przestrzegania porządku i spokoju.
2.  Cisza nocna na kempingu obowiązuje od godziny 22.00 do 06.00.
4.  Zabrania się korzystanie z radio- i TV-odbiorników, rozmów i śpiewania, które mogą stwarzać hałas na terenie campingu.

§8 POZOSTAŁE ZASADY

1. Na terenie kempingu i w jego bliskiej okolicy psy mogą przebywać trzymane na smyczy i
pod kontrolą właściciela. Za zwierzę przebywające na terenie pola namiotowego odpowiada jego właściciel. Właściciele zwierząt zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
2.  Gość zgłasza personelowi recepcji zniszczenia, niesprawność instalacji i sprzętu oraz wszelkie nieprzestrzeganie niniejszych zasad Regulaminu.

3. Opłaty za postój samochodu od piątku do niedzieli wynosi 20,00 zł za dobę.

4. Opłata za nocleg w samochodzie od piątku do niedzieli wynosi 30,00 zł za dobę.

§9 KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD PORZĄDKU NA TERENIA KEMPINGU

1.  Gość jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2.  W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania zakazów zapisanych w niniejszym Regulaminie przez jednego z gości, dyrekcja campingu może odmówić mu dalszego pobytu na terenie kempingu.

3. Pozostałych informacji udziela personel recepcji.

4. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z kierownikiem pola.

5. Każdy kto bez wiedzy i zgody obsługi pola udostępnia energię elektryczną osobom, które energii nie wykupiły może zostać przez kierownictwo pola wydalony bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

Dziękujemy za uwagę i życzymy miłego wypoczynku na naszym kempingu

Regulamin wynajmu Domków Kempingowych - Domków Morskich

Aby zapewnić naszym Gościom przebywającym na terenie kempingu Horyzont spokojny i bezpieczny pobyt w naszym obiekcie opracowaliśmy poniższy regulamin. Klient dokonujący rezerwacji, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu.

1) Doba pobytowa trwa od godz. 16:00 pierwszego dnia pobytu Gości(a) do godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu (obiekty wynajmowane).

2) Domki wynajmowane są jedynie na turnusy tygodniowe od soboty do soboty lub od niedzieli do niedzieli zgodnie z wcześniejszą rezerwacją.

3) Opłata za dodatkową osobę w wynajmowanych domkach wynosi 50 zł/doba,

4) W przypadku nie przybycia w określonym terminie lub rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni od daty rezerwacji zadatek nie będzie zwracany.

  • Ustalony termin pobytu i cena określona na zgłoszeniu jest wiążąca.
  • Opłatę za pobyt wraz z kaucją w kwocie 500 zł wnosimy w momencie zasiedlenia domku. Kaucja będzie zwracana w dniu wyjazdu po odbiorze przyczepy przez pracownika recepcji.
  • Przygotowanie domku do odbioru: naczynia i sprzęty umyte, pomieszczenie zamiecione, śmieci wyniesione. Nieuporządkowanie domku do odbioru skutkuje dodatkową opłatą za sprzątanie w kwocie 100 zł. Za trwałe zniszczenia i zabrudzenia potrącona zostanie opłata z kaucji.

5) W przypadku posiadania psa obowiązuje dodatkowa opłata jednorazowa za sprzątanie w kwocie 100 zł.

6) Gość zameldowany na kempingu Horyzont otrzymuje Kartę Pobytu, którą w czasie jego trwania winien zachować do kontroli, a Gość zmotoryzowany dodatkowo otrzymuje Kartę Pojazdu, którą należy umieścić w lewym dolnym rogu przedniej szyby samochodu.

7) Należność za cały pobyt wraz z opłatą klimatyczną i kaucją są regulowane w dniu przyjazdu.

8) Na terenie całego kempingu Horyzont obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00. Brama wjazdowa zostaje zamknięta w godzinach 22.00 do 6.00.

W sytuacjach szczególnych prosimy zwracać się do pracownika obsługującego bramę.

9) Osoby nie zameldowane/zgłoszone nie mogą przebywać na terenie kempingu Horyzont.

11) Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

12) Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy.

13) Goście są zobowiązani zawiadomić pracownika recepcji kempingu Horyzont o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

14) Kierownik kempingu Horyzont ma prawo pozbawić turystę możliwości dalszego pobytu osoby nie przestrzegającej regulaminu, naruszającej normy współżycia turystycznego przez zakłócanie spokoju lub nadużywanie alkoholu itp.

15) Kierownik kempingu Horyzont ma prawo odmówić przyjęcia na teren kempingu Horyzont osoby nietrzeźwej oraz osoby poniżej 18 roku życia, pozostającej bez opieki upoważnionych osób dorosłych

16) Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w wynajętych domkach.

17) Liczba osób przebywająca w domkach jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Wszelkie dodatkowe osoby muszą zostać zgłoszone w recepcji.

18) Małoletnie dzieci mogą przebywać na terenie kempingu Horyzont tylko w obecności opiekunów prawnych, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoich podopiecznych.

19) Turysta ma obowiązek podporządkować się regulaminowi kempingu Horyzont, przestrzegać czystości na terenie swojego biwakowania/zamieszkania, użytkowanych urządzeń i sanitariatów oraz nie zakłócania spokoju innym turystom korzystającym z kempingu.

20) Na terenie kempingu Horyzont obowiązuje segregacja śmieci. Pojemniki na szkło, plastik i standardowe śmieci mieszczą się na terenie kempingu (wiata koło głównych sanitariatów).

21) Poruszanie się przez turystę na terenie kempingu Horyzont pojazdem mechanicznym jest dopuszczalne w przypadkach koniecznych i zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności (maksymalna prędkość 5 km/h).

22) Turysta jest zobowiązany przestrzegać przepisy sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. Informujemy, że na terenie całego kempingu Horyzont obowiązuje ZAKAZ ROZPALANIA OGNISK, rozpalanie grilli wymaga stałego nadzoru!!! Wyłącznie grille na wysokich nóżkach, nie bezpośrednio na trawie.

23) Turysta ma prawo posiadać na kempingu Horyzont, zgłoszone wcześniej zwierzęta pod warunkiem zachowania higieny, posiadania świadectw o dokonaniu obowiązujących szczepień ochronnych, w przypadku psów trzymania ich na smyczy i uiszczeniu “opłaty za sprzątanie”.

24) Zadatku za pobyt, który nie został wykorzystany w bieżącym roku, kempingu Horyzont nie zwraca pieniędzy.